Agjencia Zhurnal.mk.

BP: Këtë vit rritje ekonomike prej 2,1 për qind, ndërsa inflaconi nga 8 deri 9 për qind

Shkup, 16 maj – Banka popullore për këtë vit projekton rritje ekonomike prej 2,1 për qind, ndërsa inflacion mesatar në inerval nga 8 deri 9 për qind.

Pas miratimit të Raportit më të ri tremujorësh, guvernatorja Anita Angellovska-Bezhoska sot në një konferencë shtypi i prezantoi projeksionet makroekonomike.

“Sipas projeksioneve të fundit, fotografia makroekonomike nuk ka ndryshuar shumë në krahasim me vlerësimet paraprake. Edhe më tej pritet stabilizim i rritjes dhe ndërlidhjes mesatare në afat të mesëm si dhe ngadalësim gradual të inflacionit, gjatë vlerësimeve për ezaurim të goditjeve të jashtme dhe kushteve më të tensionuara financiare. Në sektorin e jashtëm, presionet ndaj deficitit në llogarinë vijuse janë më të vogla, për shkak të çmimeve më të ulëta të produkteve primare për momentin, por edhe pritjet e institucioneve ndërkombëtare financiare për zvogëlimin e mëtutjeshëm të tyrin për periudhën e ardhshme. Rezervat devizore edhe në afat të mesëm edhe të vogël janë në zonë të sigurt. Rreziqet rreth projeksioneve ekzistojnë edhe më tej, ndërsa kryesisht janë të ndërlidhura me rrethimin e jashtëm”, tha Angellovska-Bezhoska.

Për sa i përket rritjes ekonomike, me ndryshime të parëndësishme në supozimet për mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm dhe duke marrë parasysh informacionin më të fundit të disponueshëm për projektet e paralajmëruara të infrastrukturës, rritja e parashikuar ekonomike për vitin 2023 është 2.1 për qind, që është më pak në krahasim me skenarin bazë, por në mes të intervalit të dy skenarëve nga projeksioni i tetorit. Për vitin 2024 dhe 2025, siç bëri me dije guvernatorja, projeksionet e BPV-së janë të pandryshuara, pra pritet një përshpejtim i rritjes ku do të shkonte përkatësisht në 3.6 për qind dhe 4 për qind, në përputhje me rimëkëmbjen e aktivitetit ekonomik botëror dhe veçanërisht të aktivitetit. nga partnerët tanë më të rëndësishëm tregtarë. Sa i përket strukturës së rritjes në periudhën 2023-2024, Banka popullore pret që rritja në projeksionet aktuale do të rezultojë nga kërkesa e brendshme, ndërsa eksportet neto do të kenë një kontribut të vogël negativ.

Ajo shtoi se korrigjimi më i fortë në rënie i pritjeve për çmimet e aksioneve të energjisë dhe ushqimeve ndryshoi projeksionet, më konkretisht, në vitin 2023 pritet një deficit dukshëm më i ulët i llogarisë korente, krahasuar me projeksionin e tetorit, përkatësisht një ngushtim i deficitit në 3.6 për qind të BPV-së në vitin 2023.

“Në periudhën e ardhshme pritet stabilizim i çmimeve, i cili së bashku me pritshmëritë për një ekonomi më të mirë globale dhe rimëkëmbjen e partnerëve më të rëndësishëm tregtarë do të kontribuonte në ngushtimin e mëtejshëm të deficitit në transaksionet korente në 3,2 për qind të BPV-së në vitin 2024 dhe 2,7 për qind të BPV-së në 2025. Flukset hyrëse financiare neto në periudhën 2023 – 2025 do të financonin plotësisht deficitin e llogarisë korente dhe do të mundësonin rritje shtesë të rezervave valutore. Pjesa më e madhe e financimit do të realizohej nëpërmjet investimeve të huaja direkte, si dhe huamarrjes afatgjatë të shtetit. Gjatë gjithë periudhës së projeksionit, pritet që rezervat devizore të mbahen në nivel që korrespondon me standardet ndërkombëtare për ruajtjen e stabilitetit të kursit”, informon Angellovska-Bezhoska.

Vlerësimet e fundit për aktivitetin kreditor të sektorit bankar, shtoi, tregojnë për një rritje më të moderuar krahasuar me parashikimet e tetorit. Në fund të vitit 2023, rritja e kredisë do të ngadalësohej në 5,7 për qind me bazë vjetore, me ç’rast kontribut të caktuar në këto lëvizje kanë masat monetare dhe makroprudenciale të miratuara. Me përshpejtimin gradual të rritjes ekonomike dhe stabilizimin e pritjeve, në periudhën në vijim parashikohet një përshpejtim i rritjes dhe i aktivitetit kreditues, ku rritja e kredisë për periudhën 2024 – 2025 do të ishte mesatarisht 6,6 për qind. Parë nga këndvështrimi i burimeve të financimit, pritet që rritja e kredisë, si më parë, të mbështetet nga rritja e depozitave, e cila do të ishte 6,9 për qind në vitin 2023 dhe 7,7 për qind në periudhën 2024-2025, mesatarisht.

“Banka Popullore i monitoron me kujdes të dhënat dhe rreziqet makroekonomike dhe, si edhe më parë, do t’i ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme duke përdorur të gjitha instrumentet në dispozicion për të ruajtur stabilitetin e kursit të këmbimit dhe për të stabilizuar inflacionin në afat të mesëm”, përfundoi guvernatorja Angellovska-Bezhoska.

Related posts

284,076 kredi të shpejta në vitin 2022

Xh M

Jovan Mitreski pritet të jetë kryetar i ri i Kuvendit

Xh M

Xhaferi: Me përkushtim do ta ushtroj pozitën e kryeministrit

Xh M