Agjencia Zhurnal.mk.

AKE shpalli tender për miratim për 5G

Shkup, 25 nëntor – Agjencia për komunikime elektronike (AKE) shpalli tender për dhënien e miratimeve për shfrytëzimin e radio frekuencave për gjeneratën e pestë mobile 5G. Afati për dorëzimin e ofertave është 35 ditë, ndërsa hapja publike e ofertave është caktuar për më 5 janar në ora 10:00. Vendimi për përzgjedhjen e ofertuesve të cilët do të marrin pjesë në procedurën e ankandit publik do të sillet në afat prej shtatë ditëve nga dita e hapjes publike të ofertave.

 

Të drejtë për pjesëmarrje në tenderin publik ka një person fizik ose juridik vendas dhe i huaj, i cili do të mbledhë dokumentacionin e tenderit dhe që plotëson kushtet: në pesë vitet e fundit nuk i është shqiptuar vendimi i formës së prerë për pjesëmarrje në organizatë kriminale, korrupsion. , mashtrim ose pastrim parash; të mos jetë dënuar me dënim dytësor, me ndalim të përkohshëm ose të përhershëm për të kryer një veprimtari të caktuar; të mos jetë në procedurë falimentimi ose likuidimi; të ketë paguar taksa, kontribute dhe detyrime të tjera publike, përveç nëse i është dhënë shtyrja e pagesës së tatimeve, kontributeve ose detyrimeve të tjera publike në përputhje me rregulloret e veçanta dhe i paguan ato rregullisht; dhe të mos i është shqiptuar sanksion kundërvajtës ndalim i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, përkatësisht ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar.

Ofertuesi duhet të japë deklaratë me shkrim se do të fillojë përdorimin e radio frekuencave të përcaktuara në miratimet për përdorimin e radiofrekuencave brenda nëntë muajve nga data e vlefshmërisë së miratimit.

Miratimet për përdorimin e radiofrekuencave nga vendimi i AKE, A1, A2, A3, B1, B2 dhe B3 jepen për një periudhë 15-vjeçare, kurse miratimet B41, B44, B45 dhe B46 për një periudhë 6-vjeçare. e vlefshme nga dita e lëshimit të miratimit dhe me të drejtën e vazhdimit të vlefshmërisë së miratimit në mënyrën e përcaktuar në Ligjin për komunikimet elektronike.

Kriter për zgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm për dhënien e miratimeve për shfrytëzimin e radio frekuencave nga neni 2 i këtij vendimi është shuma e tarifës së njëhershme për marrjen e aprovimeve për shfrytëzimin e radio frekuencave.

Shuma fillestare më e ulët e vlerës së tregut të radiofrekuencave si tarifë e njëhershme për marrjen e miratimit të përdorimit të radiofrekuencave nga neni 2 i këtij vendimi për miratimin A1 është 2 750 000 euro; për miratimet A2 dhe A3 është 5 500 000 euro për miratim; për miratimin B1 është 1 250 000 euro; dhe për miratimet B2 dhe B3 është 2 500 000 euro, për miratim. Për miratimin B41 shuma është 11 670 euro; për miratimet B44 dhe B45 është 5,830 euro, për miratim, ndërsa për miratimin B46 është 6,920 euro.

Qeveria më 9 nëntor dha pëlqim për shumën e tarifës së njëhershme dhe mënyrën e pagesës së saj dhe vendimi u botua në Gaztën zyrtare.

Letra për interes për pjesëmarrje në tenderin për dhënien e miratimeve për shfrytëzimin e radio frekuencave për 5G, pas shpalljes së AEK-ut më 1 qershor të këtij viti kanë dorëzuar kompanitë Neotel, Bitstream Mobile, Telekomi i Maqedonisë dhe A1 Maqedoni.

Shpallja për tenderin është e qasshme në këtë link.

Related posts

MF: “Standard dhe Purs” e konfirmuan rejtingun kreditor të vendit

Z H

Ndërtimi i shkollës në Idrizovë, premtim i çdo fushate zgjedhore

Redaksia

Kodra e Diellit një “bukuroshe e fjetur”, politikanët me premtime si “përallat për fëmijë”

Z H

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More