behu i përgjegjshëm,
mos nga makinë në gjendje të alkoolizuar!